Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη μελέτη του αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού”

Το “Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη μελέτη του αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού” είναι ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΑΠΚΥ, με Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο τον Θόδωρο Γραμματά, Ομότιμο καθηγητή ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ και μέλος ΣΕΠ του ΑΠΚυ. Εγκρίθηκε  ήδη από την αρμόδια επιτροπή πιστοποίησης των Κυπριακών ΑΕΙ (ΔΙΠΑΕ) και αρχίζει τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, δεχόμενο φοιτητές σε πλήρη φοίτηση τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων , με υποχρεωτική εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.

Στόχο του Προγράμματος αποτελεί η συστηματική διερεύνηση όψεων του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με τη χρήση νέων τεχνολογιών εικόνας, ήχου και επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς και με τη δημιουργική αξιοποίηση διαθεματικών και οικείων περιβαλλόντων μάθησης που φέρνουν σε επαφή τους εκπαιδευόμενους με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης δια του θεάτρου και των Τ.Π.Ε. Η σύζευξη των δύο, του ψηφιακού δράματος και θεάτρου, δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, που σέβεται και αναδεικνύει εξίσου τις ανθρωπιστικές με τις παιδαγωγικές αξίες, τις τεχνολογικές με τις καλλιτεχνικές παραμέτρους της εκπαίδευσης.

Η διάρθρωση του Προγράμματος περιλαμβάνει τέσσερις (4) διδασκόμενες εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες με 15 μονάδες ECTS η κάθε μία και υποχρεωτική διατριβή Μάστερ με 30 μονάδες ECTS.

Μαθήματα- Ενδεικτικό Περιεχόμενο

1.Αρχαίος  Ελληνικός Πολιτισμός και Θέατρο

α. Η ελληνική ιδιαιτερότητα: Δέκα χαρακτηριστικά των αρχαίων Ελλήνων

β. Οι απαρχές της επιστήμης, της φιλοσοφίας και της ιστοριογραφίας

γ. Η Αθήνα του 5ου και του 4ου αιώνα: το δημοκρατικό πείραμα, το θέατρο, η φιλοσοφία

δ. Σύγχρονες προσεγγίσεις του αρχαίου δράματος: θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα

2.Σύγχρονες τάσεις και εφαρμογές των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

α. Κινητή μάθηση και φορετές  τεχνολογίες σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης

β. Ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης μέσω ανακάλυψης και διερεύνησης

γ. Επαυξημένη πραγματικότητα στην εκπαίδευση

δ. Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση:  Ψηφιακά εκπαιδευτικά σενάρια

3.Θέατρο στην Εκπαίδευση: Καλλιτεχνική Έκφραση και Παιδαγωγία

α. Το Θέατρο ως πολυτροπικό  σύστημα επικοινωνίας. Από τη σκηνή στην τάξη

β. Παιδαγωγική δυναμική του Θεάτρου και θεατρικές τεχνικές στη διδασκαλία

γ. Περίπτωση εργασίας. Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

δ. Θέατρο και σύγχρονη τεχνολογία. Από τη θεατρική στην εικονική πραγματικότητα

4.Το Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στην Εκπαίδευση

α. Το ψηφιακό δράμα και θέατρο στην εκπαίδευση: έννοιες, ορολογίες και μορφές

β. Εφαρμογές Web 2.0 και κινητή μάθηση στο δράμα και στο θέατρο

γ. Το διαδικτυακό θέατρο και η ψηφιακή performance εκπαίδευση

δ. Σύνθεση και κριτική επιλογή ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση : εφαρμογές και διαδραστικότητα

Ιδιαίτερα  Χαρακτηριστικά 

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για ποικίλες παραμέτρους του θεάτρου, υφίστανται και λειτουργούν σε πολλά ελληνικά , κυπριακά και ξένα Α.Ε.Ι. ( του ΑΠΚυ συμπεριλαμβανομένου). Το συγκεκριμένο όμως προτεινόμενο πρόγραμμα, διαθέτει τον χαρακτήρα της αποκλειστικότητας, γιατί λειτουργεί συνδυαστικά, όχι μόνο συνενώνοντας περισσότερες παραμέτρους των θεατρικών σπουδών , αλλά γιατί διευρύνει το περιεχόμενό τους προς τη διάσταση της σύγχρονης τεχνολογίας , ενώ βρίσκει εφαρμογή στην μελέτη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Αυτή η σύνθεση δίνει την ιδιαιτερότητα και την πρωτοτυπία του, που συνδυάζει:

 • Τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό
 • Την Παιδαγωγική του Θεάτρου
 • Τις σύγχρονες Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
 • Το Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο

Καινοτομία

Ο συγκερασμός και η σύζευξη στοιχείων που προέρχονται από αυτοτελή επιμέρους επιστημονικά πεδία που συνενώνονται και συναπαρτίζουν μια υβριδική σύνθεση που προσφέρεται για πρώτη φορά ως ολοκληρωμένο διεπιστημονικό και διαθεματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχει :

Περιεχόμενο: τις πολλαπλές όψεις και παραμέτρους του αρχαιοελληνικού πολιτισμού ( Ιστορία, Τέχνες,Θέατρο, Φιλοσοφία, Κοινωνία, Θρησκεία , Παιδεία)

Μέθοδοτις ποικίλες  τεχνικές και τους κώδικες του δράματος  και του θεάτρου στην εκπαίδευση, που συνιστούν μια σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία και ένα σύστημα μάθησης και διδασκαλίας , απόλυτα συμβατό με τις ισχύουσες παιδαγωγικές αρχές και θεωρίες ( ομαδοσυνεργατική  και παιγνιώδης μάθηση, βιωματική διαθεματική και συνδυαστική γνώση, μαθητοκεντρική και συμμετοχική διδασκαλία)

Μέσο: τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ψηφιακά περιβάλλοντα καθοδηγούμενης διδασκαλίας, εφαρμογές του ιστού 2.0 στην εκπαίδευση, μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι)

Φορέα: τη σύγχρονη εκδοχή του ψηφιακού Δράματος και Θεάτρου (ψηφιακή γνώση, εικονική πραγματικότητα και θέατρο, ψηφιακή αφήγηση ,σκηνικός και ψηφιακός χώρος στην εκπαίδευση)

Διεπιστημονικότητα

Όλα  αυτά σε συνδυασμό, δημιουργούν τη νέα μορφή διδασκαλίας και μάθησης που συνιστά το ψηφιακό δράμα και θέατρο στην εκπαίδευση.

Λέγοντας  ψηφιακό δράμα εννοούμε μια νέα αναδυόμενη μορφή δράματος ,που με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των πολυμέσων οδηγεί στη δημιουργία μιας νέας καινοτόμου μορφής θεάτρου, με ιδιαίτερη εφαρμογή  στην εκπαίδευση. Σε αυτήν, οι δρώντες μετατρέπονται σε ήρωες – ηθοποιούς που αλληλοεπιδρούν δημιουργώντας (πάντα με τη βοήθεια της τεχνολογίας) κατάλληλα σκηνικά και χαρακτήρες. Χρησιμοποιώντας δεδομένα με τα οποία έχουν ιδιαίτερη εξοικείωση (animation, video game, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) έρχονται σε άμεση και διαδραστική επαφή με τις αξίες του αρχαίου κόσμου και αποκτούν άμεση και βιωματική επαφή με αυτές μέσω του ρόλου και των πολλαπλών δυνατοτήτων που προσφέρει το θέατρο (ρόλος, βιωματικότητα, συμμετοχικότητα) και  η ψηφιακή τεχνολογία στην εκπαίδευση (εικονική, επαυξημένη πραγματικότητα, animation κ.ά.). Κατ’ αυτό τον τρόπο η προσέγγιση και η μελέτη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού αντιμετωπίζεται με εντελώς διαφορετικό από κάθε προηγούμενο τρόπο, που επαυξάνει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχικότητα των διδασκομένων και μετατρέπει την μάθηση σε παιγνιώδη , διαδραστική διαδικασία  , με θεαματικά αποτελέσματα

Μεθοδολογία  Διδασκαλίας

Η διδασκαλία (όπως και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα με τα  αντίστοιχα μαθήματα  των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΑΠΚυ), γίνεται με την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ (eclass) και  υποστηρίζεται από  εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας φοιτητών και διδασκόντων.

Οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν δυο εργασίες (Η πρώτη έχει 3 μέρη/ερωτήματα (μέχρι 1000λέξεις το καθένα και συνολικά 3000 λέξεις), με ποσοστό 20% του τελικού βαθμού και μία εκτενής, ( μέχρι 4000 λέξεις) με ποσοστό επίσης 20%.), οι οποίες επιδιώκεται να διαθέτουν σύνθετο, διαθεματικό και διεπιστημονικό χαρακτήρα,  αφού αναφέρονται σε θέματα (Ιστορία, Πολιτισμός, Μυθολογία, Θέατρο) ή κείμενα (δραματικά, λογοτεχνικά, ιστορικά),που αντλούνται από τον αρχαιοελληνικό κόσμο.

Ίδια φροντίδα δίνεται και για τις επιμέρους δραστηριότητες που προτείνονται στους  Οδηγούς Σπουδών. Αυτές, αν και άμεσα συνδεδεμένες με το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης της οικείας εβδομάδας κάθε μαθήματος, επιδιώκεται να έχουν ένα διαθεματικό και διεπιστημονικό προσανατολισμό, που προσεγγίζει το ζητούμενο κάθε φορά εντασσόμενο στα ευρύτερα πλαίσια του όλου προγράμματος. Κατ’ αυτό τον τρόπο, παράμετροι του ο αρχαιοελληνικού πολιτισμού κάνουν σταθερά την παρουσία τους σε όλα τα επιμέρους μαθήματα, ταυτόχρονα με τη θεατρική παιδαγωγία και τα ψηφιακά μέσα στη διδασκαλία, παρουσιάζοντας ως τελικό αποτέλεσμα την προτεινόμενη πρόταση για το Ψηφιακό Δράμα στην μελέτη του Αρχαιοελληνικού Πολιτισμού.

Aξιολόγηση   Φοιτητών

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ‘’Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη μελέτη του αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού’’ περιλαμβάνει τρία διδακτικά εξάμηνα , με υποχρεωτική εκπόνηση Διατριβής Master, που αντιστοιχούν σε 90 ECTSκαι αναλύονται ως ακολούθως :

Μαθήματα 60  ECTS – Διατριβή  30 ECTS

Το κάθε μάθημα έχει 15 ECTS ,που αντιστοιχούν σε : 40% εργασίες και 60% εξετάσεις, δηλαδή 6 ECTS και 9 ECTS αντίστοιχα.

Σκοπός:

Η μεθοδική διερεύνηση ποικίλων πλευρών του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, με έμφαση στο δράμα και στο θέατρο, με τη χρήση νέων τεχνολογιών εικόνας, ήχου και επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς και με τη δημιουργική αξιοποίηση διαθεματικών, ανοικτών και οικείων περιβαλλόντων μάθησης.

Η ενδελεχής εξοικείωση με τεχνικές μεταβίβασης γνώσεων και πληροφοριών στους εκπαιδευόμενους και η ευρύτερη ενδυνάμωση της διά του θεάτρου παρεχόμενης παιδείας.

Ο εμπλουτισμός των υπαρχόντων εκπαιδευτικών μέσων και μεθόδων διδασκαλίας και η ανανέωση της επικοινωνιακής σχέσης διδασκόντων –διδασκομένων μέσα από παιγνιώδεις διαδικασίες και δράσεις που ευνοούν και ενισχύουν τη δημιουργικότητα.

Ο συγκερασμός των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, με αυτές που προσφέρει η Θεατρική Αγωγή και η δημιουργία μιας νέας υβριδικής πραγματικότητας που σέβεται και αναδεικνύει εξίσου τις τεχνολογικές με τις καλλιτεχνικές παραμέτρους της εκπαίδευσης.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Να γνωρίσουν την έννοια «ψηφιακό δράμα», το περιεχόμενο και τις μορφές με τις οποίες εμφανίζεται.
 • Να γνωρίσουν εμπεριστατωμένα τις αξίες και τα μηνύματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.
 • Να γνωρίσουν τον μορφο-παιδευτικό ρόλο που διαδραματίζει το θέατρο στην  εκπαίδευση
 • Να συνειδητοποιήσουν τις νέες προκλήσεις σύζευξης της τεχνολογίας με την τέχνη και τον πολιτισμό, μέσα στο πλαίσιο της σύγχρονης αγωγής και παιδείας.
 • Να κατανοήσουν τις ποικίλες εκδοχές της έννοιας «θέατρο στην εκπαίδευση» και να συνειδητοποιήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την αποστολή κάθε μιας.
 • Να δημιουργήσουν καινοτόμες μεθόδους προσέγγισης στα κείμενα της αρχαιοελληνικής γραμματείας, μέσα από την αξιοποίηση θεατρικών τεχνικών, αλλά και ψηφιακών μέσων.
 • Να αποκτήσουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν δικές τους αφηγήσεις και δικά τους κείμενα με ήχο και εικόνα, που παρουσιάζουν, εμβαθύνουν και πραγματεύονται θέματα από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.
 • Να λειτουργούν κριτικά και συνθετικά στη δημιουργία των κατάλληλων τεχνολογικών προϋποθέσεων ώστε να επιτυγχάνονται κατά τον καλύτερο τρόπο τα μαθησιακά αποτελέσματα.
 • Να δημιουργήσουν προσωπικά έργα που να πραγματοποιούν το ζητούμενο, τη μελέτη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με ψηφιακά μέσα
 • Να αποκτήσουν τη δυνατότητα συγκριτικής προσέγγισης της διδασκαλίας και μελέτης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με τους παραδοσιακούς ιστορικο-φιλολογικούς και δασκαλοκεντρικούς και τους από το πρόγραμμα προτεινόμενους νέους τρόπους.
 • Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος:

Ελληνική (σε πρώτη φάση) με επιδίωξη την μελλοντική ανάπτυξη του ίδιου προγράμματος στην αγγλική.

Προτεινόμενη Διάρθρωση Προγράμματος / Ενδεικτικό Πρόγραμμα Εξαμηνιαίων Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.):

1ο εξάμηνο:

Υποχρεωτικές Θ.Ε.:2

ΨΗΔ 511: «Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Θέατρο (15 ECTS)»

ΨΗΔ 512 : «Σύγχρονες τάσεις και εφαρμογές των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση (15 ECTS)»

2ο εξάμηνο:

Υποχρεωτική Θ.Ε.: 1

ΨΗΔ 521: «Θέατρο στην Εκπαίδευση. Καλλιτεχνική έκφραση και παιδαγωγία (15ECTS)»

ΨΗΔ 701 A: «Διατριβή Master 1 (15 ECTS)».

3ο εξάμηνο:

Υποχρεωτική Θ.Ε.: 1

ΨΗΔ 611: «Ψηφιακό δράμα και Θέατρο στην Εκπαίδευση (15 ECTS)»

ΨΗΔ 701Β: «Διατριβή Master 2 (15 ECTS)».

Προϋποθέσεις Εισαγωγής Φοιτητών στο ΜΠΣ «Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη μελέτη του αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού» είναι οι ακόλουθες:

Πτυχίο από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα, κατά προτίμηση από:

 • Πτυχιούχους φιλολογικών και ξενόγλωσσων Τμημάτων
 • Εκπαιδευτικούς α’/ και β’/ βάθμιας εκπαίδευσης (φιλολόγους, δασκάλους, νηπιαγωγούς)
 • Θεατρολόγους
 • Αποφοίτους του προγράμματος Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό του ΑΠΚΥ
 • Πτυχιούχους Παιδαγωγικών Τμημάτων
 • Αποφοίτους Τμημάτων Πληροφορικής
 • Πτυχιούχους Τμημάτων κοινωνικών και συναφών επιστημών
 • Αποφοίτους Τμημάτων Μ.Μ.Ε.
 • Αποφοίτους Τμημάτων Πολιτισμικών Σπουδών
 • Ηθοποιούς και ανθρώπους του θεάτρου με πτυχίο ΑΕΙ

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Επαρκής γνώση της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, προκειμένου οι φοιτητές να μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις του Προγράμματος (Word, PowerPoint, Excel), και Διαδίκτυο

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στους εξής ενδιαφερόμενους:

Αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών ή κατέχοντες ισότιμο πτυχίο ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ ή αντίστοιχου εκπαιδευτικού ιδρύματος σε ειδικότητες σχετικές με αυτές που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο πρόγραμμα δηλαδή:

 • Πτυχιούχους φιλολογικών και ξενόγλωσσων Τμημάτων
 • Εκπαιδευτικούς α’/ και β’/ βάθμιας εκπαίδευσης (φιλολόγους, δασκάλους, νηπιαγωγούς)
 • Θεατρολόγους
 • Αποφοίτους του προγράμματος Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό του ΑΠΚΥ
 • Πτυχιούχους Παιδαγωγικών Τμημάτων
 • Αποφοίτους Τμημάτων Πληροφορικής
 • Πτυχιούχους Τμημάτων κοινωνικών και συναφών επιστημών
 • Αποφοίτους Τμημάτων Μ.Μ.Ε.
 • Αποφοίτους Τμημάτων Πολιτισμικών Σπουδών
 • Ηθοποιούς και ανθρώπους του θεάτρου με πτυχίο ΑΕΙ

Η γεωγραφική κατανομή και προέλευσή τους δεν αποτελεί παράγοντα που μπορεί και πρέπει να ληφθεί υπόψη, εξαιτίας της φύσης του προγράμματος (εξ αποστάσεως) και της σχετικής εμπειρίας που υπάρχει γι’ αυτή την παράμετρο.

Προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων:

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα γνωρίσουν τις αξίες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, τον μορφο- παιδευτικό ρόλο που διαδραματίζει το θέατρο στην εκπαίδευση και την έννοια «ψηφιακό δράμα». Θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν επαγγελματικά τις γνώσεις τους σε πολιτιστικά κέντρα δήμων, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τον πολιτισμό, θέατρα και θεατρικούς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και θεαμάτων, καθώς και στη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση.

Βιωσιμότητα του Προγράμματος  

Το προτεινόμενο πρόγραμμα και οι Θεματικές του Ενότητες διαφέρουν αισθητά από το περιεχόμενο του υφιστάμενου μεταπτυχιακού προγράμματος «Θεατρικές Σπουδές» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, αφού μόνο σε μερικά σημεία μπορεί να θεωρηθεί  ότι υπάρχει μια συμπληρωματικότητα, η οποία όχι μόνο δε λειτουργεί αρνητικά, αλλά μάλλον ολοκληρώνει και διευρύνει το πεδίο των θεατρικών σπουδών στον τομέα της Παιδαγωγικής του Θεάτρου, του Θεάτρου και της σύγχρονης Τεχνολογίας και του Εφαρμοσμένου Δράματος

Η μεγάλη μάζα των φοιτητών που δυνητικά μπορεί να επιλέξουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, εξαιτίας του πρώτου / βασικού πτυχίου που κατέχει, είναι πιθανό ήδη να έχει επαγγελματική αποκατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση, η απόκτηση του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου θα λειτουργήσει προσθετικά υπό μορφή εξειδίκευσης και επιμόρφωσης σε θέματα εφαρμογής της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, γεγονός που θα επιτρέψει την μοριοδότηση των υπαρχόντων προσόντων τους και θα επιταχύνει και πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες ταχείας ανέλιξής τους στην ιεραρχία του κλάδου στον οποίο υπηρετούν.

Αλλά και στην περίπτωση κατά την οποία οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι άνεργοι, επίσης θα ενισχύσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας στον τομέα του βασικού πτυχίου τους (π.χ. εκπαίδευση), αφού η εμβάθυνση σε συγκεκριμένα πεδία αιχμής και η απόκτηση πλούσιων, εμπεριστατωμένων και επικαιροποιημένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε αυτά, θα λειτουργήσει θετικά ως προς κάθε μελλοντική υποψηφιότητά τους σε διαθέσιμη θέση εργασίας. Ας μη μας διαφεύγει τέλος το γεγονός ότι σήμερα πια λόγω του όγκου και της φύσης της προσφερόμενης γνώσης, η σύζευξη ειδικοτήτων και ο εμπλουτισμός των παραδοσιακών με άλλες, νέες, προερχόμενες κατεξοχήν από τον χώρο της τεχνολογίας, μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην κάλυψη των όποιων νέων αναγκών και απαιτήσεων έχουν προκύψει στην αγορά εργασίας της νέας εποχής (π.χ. τεχνολογία στην εκπαίδευση).

Για όλους αυτούς τους λόγους, η παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος είναι δελεαστική για τους υποψήφιους φοιτητές, αφού η παρακολούθησή και η αποφοίτηση από αυτό συμβάλλει θετικά στην αύξηση των εργασιακών τους προσόντων και την πιθανότητα βελτίωσης των  δυνατοτήτων απασχόλησης ,εξεύρεσης εργασίας και βελτίωσης της θέσης τους στην ιεραρχία.

Αιτήσεις μέχρι τις 25 Μαΐου 2021 στο www.ouc.ac.cy

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/studies/programmes/master/master-chd

EMAIL admissions@ouc.ac.cy
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (+357) 22 411 743

EnglishGreek